image23

Litt om TNCOO

 Svært lite, om i det hele tatt er noe, oppløses og forsvinner så langsomt som brukt engangsplast. Mikroplast for eksempel, som befinner seg i havet er nærmest en tapt kamp. Vi måtte sile hele verdens hav for å få bukt med mikroplast i dag. Det går bare ikke. Sportsmerket Adidas hadde en herlig og slagkraftig slogan på en kampanje for noen år siden; «Impossible is nothing» sa den. Dessverre er å fjerne mikroplast fra havet et bevis på at noe faktisk er umulig å oppnå. I dag. 


 The Norwegian Clean Ocean Organization, ofte kalt TNCOO, skal ta direkteoppdrag fra det private næringslivet, kommuner og stat hvor overskuddet skal gå til forskning og utvikling av nye rensesytemer, utdanning, samt det å fjerne plast, restavfall og skipsvrak fra havet, langs viker og fjorder, samt fra strender langs hele norskekysten via tredjepart. 15 tonn med plast og annet restavfall havner i verdens hav hvert eneste minutt. Vi må agere nå. Vi er små, men kan allikevel gjøre en stor forskjell. Om vi kan påvirke andre aktører med å gjøre det samme både i inn -og utland, så har vi kommet et godt stykke på vei. Det som er vel så viktig er å få til et opplæringsprogram og utdanning i områder hvor dette trengs, slik at forsøplingen til havet på sikt kan stoppe helt opp. 

  

Likefullt må vi ikke gi opp. Fjerning av plastprodukter, fiskegarn, rep, søppel, restavfall, skipsvrak og olje fra havet er meget mulig å oppnå. I hvert fall til et minimum og til et levelig nivå. Men det krever sin innsats. Bare arbeidet rundt norskekysten og inni våre fantastiske fjorder er på størrelsen med et middels stort europeisk land og vil ta omkring 12 år for vår organisasjon. Vi må likevel starte et sted, og ingen sted i verden er bedre egnet enn å starte rundt i Norge. Vi kan da også vise vei for andre land slik at de kan gjøre det samme i havet rundt sitt land og i sin verdensdel. Alle må bidra for å få dette til. Norge må også samtidig arbeide målrettet og proaktivt med å unngå å få mer plast og søppel i havet. Utdanning og kunnskap, innovative løsninger og nyvinninger på produkter må skje samtidig. Om ikke, må vi starte helt på nytt igjen på samme måte om 15-20 år. Da blir det helt meningsløst å holde på. Heldigvis virker det som næringslivet tar problemet alvorlig og jobber på spreng for å utvinne nye ideér, gjenvinningsprodukter og emballasje.


Vi klarer ikke dette arbeidet uten gode bidrag fra bedrifter, stat og kommuner. Det er et dyrt prosjekt, men helt livsnødvendig for miljøet vårt og alt det fantastiske dyrelivet vi har, både på land og i havet, slik at dette får en bærekraftig fremtid.


TNCOO har ikke eget utstyr. Vi leier alt fra ulike samarbeidspartnere. I denne bransjen utvikles systemer og utstyr seg så raskt at vårt utstyr ville ha blitt utdart året etter kjøp. For oss er det mye mer gunstig å leie inn bedrifter og andre organisasjoner som kan sitt felt og har det aller beste utstyret. Dermed sparer vi unødvendige kostnader. Vi ønsker at mest mulig av midlerne vi rår over faktsik skal gå til selve arbeidet vårt. Vi sparer også opplæringkostander, sikekrhetskurser mm til mannskap ombord på våre båter vi benytter. 


Det som vi plukker opp vil bli fraktet og destruert på riktig måte av godkjente restavfalls-mottak i hele Norge og gjenvunnet det som går å gjenvinne. 


Skipene og mannskap vi benytter er godkjente og har den aller høyeste sikkerhetsklareringen fra Norske myndigheter. Både dere og vi skal være trygge på at opprydningen går rett for seg etter de rette godkjenningen til en hver tid.


Av midlene som er til rådighet vil nærmere 80 % gå til selve arbeidet. Kun 20 % vil gå til å administrere arbeidet. Det er vi veldig stolte av. Vi er også avhegngig av frivillige som ønsker å delta i starandsoner. Vi ønsker å inngå en avtale med NIF (Norges Idrettsforbund) og NFF (Norges Fotballforbund) hvor idrettslag kan delta med opprydning langs strandsoner hvor de da får midler til sin klubb. Dette er en vinn vinn situasjon for alle parter, samtidig som barn og unge blir bevisst på hva som skjer med deres restavfall om det ikke blir behandlet på rette måten.

TNCOO er en privat organisasjon, så vi er helt avhengig av at spesielt det private næringslivet støtter opp under TNCOO økonomisk, i tillegg til kommuner og fylkeskommuner, stat, EU og private donasjoner fra enkeltpersoner, samt andre fond og stiftelser.

TNCOO har som målsetting om å bli den ledende aktøren i sitt segment i Europa.

Selskapsstruktur
TNCOO er en næringsstiftelse/ organisasjon som har et eget organisasjonsnummer. Organisasjonen vil ikke eie hverken eget utstyr eller fartøy. Dette er bestemt for å få driftskostnadene ned til et minimum. Vi mener at det å heller knytte oss opp mot selskaper som allerede kan det de driver med og utfører hver dag, samt har allerede operativt utstyr vil gjøre organisasjonen enda mer effektiv enn om organisasjonen skulle ha gått til innkjøp av eget dyrt utstyr som også må holdes kontinuerlig vedlike m.m. I og med at selskapet eller organisasjonen ikke eier eget utstyr, vil hele 80 % av innkommende midler gå til det faktiske arbeidet med å fjerne plast og annet restavfall. Kun 20 % vil gå til drift av organisasjonen. Dette er vi meget stolte av å ha fått til og det er også unikt sammenlignet med andre organisasjoner.

Ansatte, lokal forankring og økt arbeidsressurs
Ledelsen i TNCOO er svært opptatt av at organisasjonen skal bli etablert med hovedsete i Fusa (Bjørnafjorden Kommune) Vi har som mål å ha mellom åtte og tolv årsverk allerede innen 2021. Kompetansenivået på aktuelle kandidater mener vi er svært høyt i det maritime miljøet i kommunen (Bjørnafjorden) og kanskje spesielt på Fusa.   


Grønn konkurransekraft
I Parisavtalen som ble signert mellom stormaktene sier at alle land må handle nå. Vi mener at TNCOO kan stå for en vesentlig del av dette grønne skiftet i Norge. Ikke bare med å fjerne plast og annet restavfall fra havet og strender, men også ved å utdanne og lære andre etter behov både i inn -og utland om hva som skjer med havene rundt oss og for å rette oppmerksomheten og synligjøre dette teamet enda mer, slik at dumping av plast og restavfall i havene faktisk stoppe opp. Vi har ingen mulighet til å fjerne all mikroplast i havene våre, men vi kan få det til et levelig nivå, både for oss og for alt dyreliv. Vi kommer til å bli enda mer avhengig av rene hav i fremtiden. Dette er en meget god start for å komme dit hen.

Hva går til hva?

På grunn av en effektiv drift, så blir hele 80 % av alle inntekter øremerket til det faktirske arbeidet. Kun 20 % skal gå til å administrere arbeidet. Det er vi stolte av.